சென்னை மேற்கு  மண்டலத்தில் உள்ள பாடி கோட்டத்தில் நடைபெற்ற
மாபெரும் மே தின கூட்டம் வெகு சிறப்பாக நடை பெற்றது    http://tnebaesu.org/chennai%20central/Jaggu439.jpg  http://tnebaesu.org/chennai%20central/Jaggu438.jpg
 http://tnebaesu.org/chennai%20central/Jaggu440.jpg  http://tnebaesu.org/chennai%20central/Jaggu441.jpg
http://tnebaesu.org/chennai%20central/Jaggu442.jpghttp://tnebaesu.org/chennai%20central/Jaggu443.jpg
http://tnebaesu.org/chennai%20central/Jaggu443.jpghttp://tnebaesu.org/chennai%20central/Jaggu444.jpg
http://tnebaesu.org/chennai%20central/Jaggu445.jpghttp://tnebaesu.org/chennai%20central/Jaggu446.jpg
http://tnebaesu.org/chennai%20central/Jaggu447.jpghttp://tnebaesu.org/chennai%20central/Jaggu449.jpg